Εἰς τήν πύλη τοῦ Ῥωμανοῦ

«Καί ὁ πρῶτος καπετάνιος, ὁ ’Ιωάννης ὁ Γιουστινᾶς, έστεκέτονε ἀνδρείως είς τόν τόπον του μέ τούς ἄλλους. Καί ὁ βασιλεύ τούς ἀνάγκαζε καί τούς ἔλεγε· «Σταθῆτε, παιδία μου, ὡσάν ἄνδρες». Καί ἄλλοι ἐφέρνασι βοήθειαν είς τούς πολεμιστᾶδες. Καί ἡ κακή τύχη ἠθέλησε καί ἐλαβώθη ὁ καπετάνιος Γιουστουνιᾶς μέ μία σαϊττέα είς τά σαγόνια, καί ἔτρεχε τό αἶμας…

Περί τοῦ ἐσχάτου λόγου τοῦ Κων. Παλαιολόγου

Παρατίθεται o τελευταίος λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπως αναφέρεται από τον Γ. Θ. Ζῶρα, «Χρονικόν περί τῶν Τούρκων σουλτάνων» (κατά τόν Βαρβερινόν ἑλληνικόν κώδικα 111), ἐνθ. ἀν., Εἰσαγωγή, σελ. 9-23. Ο λόγος βασίζεται στην επιστολή του Λεονάρδου του Χίου στον Πάπα Νικόλαο Ε’ την 16η Αυγούστου 1453. Ο λόγος που αναφέρεται από τον ψευδο-Σφρατζή στο «Μεγάλον…