«Προκύρηξις πρός τό ἔθνος τῆς Μολδαυίας»

«Κάτοικοι τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας Μολδαυίας, σᾶς γνωστοποίω, ὄτι θεία συνάρσει ἄπασα ἠ Γραικία ὕψωσεν ἀπό την σήμερον τάς σημαίας ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ ζυγοῦ τῆς τυραννίας, ζητοῦσα τήν ἐλευθερίαν της. Ἐγώ με ὅλους τούς συμπατριώτας μου πηγαίνω ἐκεί, ὄπου με καλοῦσιν αἰ σάλπιγγαι τοῦ ἔθνους και τῆς πατρίδος μου. Ὄθεν σᾶς πιστοποιῶ και σᾶς…